Vítejte na stránkách digitalizované Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945, největší oborové bibliografie v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.

Tento webový portál je výsledkem projektu "Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy 1775-1945" (VZ09004), který v rámci programu INFOZ v letech 2009-2011 laskavě finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je dále rozvíjen jako součást výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie.

Vstupem do Retrospektivní bibliografie české literatury se uživatel zavazuje odkázat na ni v každé své publikaci, kvalifikační, doktorské nebo habilitační práci, a to následující doporučenou formou:

„Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).“

Citace se uvádí na vhodném místě: v případě studií v první poznámce pod čarou nebo vysvětlivce, za textem apod.; v případě knižních publikací v redakční nebo bibliografické poznámce, na úvod seznamu literatury apod.

Jakoukoli zpětnou vazbu k systému RETROBI, upozornění na chyby, připomínky, náměty, přání či případné pochvaly uvítáme na adrese retrobi@ucl.cas.cz.