Katalog

Základní členění lístků v systému RETROBI odpovídá výchozímu členění původní lístkové kartotéky (srov. Popis řazení katalogu).

Úrovně katalogu

Pro zobrazení jednotlivého lístku je třeba nejprve zvolit požadovanou část katalogu, poté příslušné písmeno a konkrétní skupinu. Po zvolení jednotlivé skupiny získá uživatel přístup k náhledům jednotlivých lístků, jimiž může listovat po stovkách (zobrazen vždy 1. lístek jednotlivé stovky, tj. 1., 101., 201.,...), desítkách (zobrazen vždy 1. lístek jednotlivé desítky, tj. 1., 11., 21., ...), jednotkách (zobrazen vždy 1.,2., .... 10., lístek dané desítky lístků) až po úroveň jednotlivého lístku. V obdobně řešených krocích je možno vrátit se vždy o řád zpět.

Průchod katalogem/Navigační lišta

Při průchodu katalogem se může uživatel zároveň z téhož místa posunout o jeden lístek (desítku, stovku, ... ) vpřed či vzad, automaticky je možno přejít na první či poslední lístek dané skupiny či přesunout se o celou skupinu či písmeno vpřed či vzad. Pomocí rolovací nabídky (v liště nahoře uprostřed) je možné odskočit na výpis skupin jakéhokoli písmene libovolné části katalogu. Zároveň jsou uživateli průběžně nabízeny možnosti další práce se systémem, v tom zejména možnost ukládat lístek, souvislou řadu lístků, celou skupinu či celé písmeno do schránky, popř. jej z ní odebrat. K dispozici je i volba pro tisk a odkaz na příslušnou část nápovědy.

Možnosti zobrazení

Zobrazení lístků v katalogu si může uživatel individuálně nastavit: je možno zvolit počet zobrazených lístků na stránku (v tomto případě se desítkový průchod katalogem mění) a režim zobrazení jednotlivých lístků. Zde může uživatel volit mezi originálními a tzv. syntetickými lístky, tj. lístky vzniklými na základě zkontrolovaných uživatelských přepisů (viz Uživatelská editace). U obou je možnost zvolit náhled celého lístku, popř. ořez horní poloviny. Lístky je možno zobrazit též jako textové přepisy či jako přehledovou tabulku základních údajů o jednotlivých lístcích (počet obrázků, případné editované přepisy k dispozici atp.). Ve spodní části stránky se objevuje tabulka se souhrnnými statistikami pro právě zobrazené lístky. Režim zobrazení je možno kdykoli pozměnit. Pro větší přehlednost je možné též redukovat navigační lištu na tzv. kompaktní zobrazení (pouze základní funkce pro pohyb v katalogu).

Členění katalogu

Katalog je ve webové podobě členěn obdobně jako lístková kartotéka (srov. Popis řazení katalogu), a to dle následujících kritérií:

 1. Část katalogu (popis viz výše)
 2. Počáteční písmeno abecedy
 3. Skupina

"Skupinou" rozumíme pokud možno logicky ucelený soubor cca 200-300 lístků (přesahy oběma směry), přičemž "hranice" skupin byly voleny dle následujícího klíče:

 1. Při změně prvního písmene indexačního jména
 2. Při změně druhého písmene indexačního jména
 3. Při změně třetího písmene indexačního jména
 4. První odkaz na nějakého obsáhlého/významného autora (obdobně i snaha případně nějakým výrazným autorem skupinu ukončit)
 5. Pokud bylo nutno rozdělit "objemného" autora, postupovalo se po letech, přičemž jako počátek nové skupiny byla volena:
  1. Hranice desetiletí
  2. Hranice pětiletí
  3. Hranice roku
  4. V krajních případech i první odkaz na určitý časopis v rámci roku, popř. bylo provedeno dílčí členění v rámci téhož časopisu

Poznámky k rozdělování skupin: Pro index byla vždy důležitá hranice roku, tj. skupina končí "přestupným" rokem a začíná lístky s "celým" kalendářním rokem (Index 1930, 1930/1931... 1934/1935; Index – 1935, 1935/1936, 1936...

Byla snaha jako hranice skupin volit "(půl)kulaté" roky, tj. končící na 0 či 5, toto pravidlo ovšem nebylo respektováno u let významných historických událostí – 1848, 1918, 1938

Tipy pro průchod katalogem: Při průchodu katalogem si poklepnutím na předchozí a následující lístek/skupinu ověřte, zda se opravdu nacházíte na počátku/konci své rešerše. Při indexování do skupin byla jako základní kritérium zvolena změna písmene, neindexovalo se dle jednotlivých jmen. V praxi to znamená, že např. první lístek o Jakubu Arbesovi v odkazové části je ve skupině "Arbeiter", a naopak na konci poslední skupiny s odkazovými lístky o J. Arbesovi najdeme ještě několik lístků ke jménu "Arbiter".

Rozcestník