Obsah

 1. Historie
 2. Stav excerpční základny
 3. Popis jednotlivých částí
 4. Členění katalogu
 5. Obecná pravidla interpunkce bibliografického zápisu
 6. Struktura zápisu údajů na lístku
 7. Ukázka typických lístků
 8. Excerpované časopisy
 9. Desatero systému Retrobi
 10. Jak vyhledávat?

Historie

Historie lístkové kartotéky nynější Retrospektivní bibliografie české literární vědy je spojena s Českou akademií věd a umění, kde se v době druhé světové války započalo s přípravou lístkového katalogu bibliografie české literatury za léta 1936-1945. Tento úkol v roce 1947 plynule převzal nově vzniklý Ústav pro českou literaturu. Rozhodující impuls pro vznik Retrospektivní bibliografie je spjat s osobností Emanuela Macka, který v polovině 50. let přišel s konceptem vybudování dnešní Retrospektivní bibliografie české literární vědy, ohraničené shora rokem 1945, a záhy bylo započato se systematickou excerpcí materiálu o české literatuře z periodického tisku vycházejícího na území českých zemí od počátků novodobé české literatury v závěru 18. století až takřka po aktuální současnost. Excerpce postupovala zpočátku chronologicky, tzn. začínalo se periodiky 19. století, později pak byla excerpována i periodika první poloviny století dvacátého (proto jsou v katalogu u excerpt z 19. století výrazněji zastoupeny ručně psané lístky, naopak 20. století už je většinou zapisováno psacím strojem). Emanuel Macek zároveň pro potřeby bibliografické excerpce připravil základní metodologické materiály, v tom zejména dodnes platnou příručku Bibliografie české beletrie a literární vědy (Praha: ČSAV 1969).

Lístková kartotéka Retrospektivní bibliografie se záhy stala výchozím zdrojem informací nejen pro velké ústavní úkoly – zejména tzv. Akademické dějiny české literatury a od 70. let též pro Lexikon české literatury –, ale i pro práce drobnější a dílčí. Intenzita excerpce postupně klesala, neboť postupem času stále větší podíl práce zabírala nutná redakce a rozřazování materiálu, a původní štědré personální zajištění pozvolna klesalo.

Nový impuls pro rozvoj kartotéky znamenal na počátku 90. let příchod Daniela Řeháka, který postupně rozřadil "resty" po předchozích správcích katalogu (přes 250 000 lístků), a především koncepčně vyřešil otázku šifer a pseudonymů v katalogu: vznikla tak samostatná dešifrační a dešifrátová část katalogu. Systematickou a metodicky podloženou prací na odhalování šifer a pseudonymů se pak postupně podařilo identifikovat velké množství neznámých či dosud neidentifikovaných osob.

Postupem času tak vznikla promyšleně řazená kartotéka, která v současnosti objímá cca 700 zásuvek a cca 1,75 milionu excerpčních lístků. Úvahy o její digitalizaci započaly již v devadesátých letech, kdy materiálové zdroje Střediska literárněvědných informací ÚČL začaly být zpracovávány do elektronických databází, které byly postupně zpřístupňovány online. Takto byl v druhé polovině devadesátých let učiněn pokus o přepis předmětové části lístkového katalogu (nynější databáze RET), který však pro velké nároky na časové a personální kapacity po krátkém čase ustrnul. Kolosální kartotéka se svým objemem smysluplné digitalizaci dlouho vzpírala.

V posledních letech bylo jen omezeně pokračováno s novou excerpcí a práce na Retrospektivní bibliografii byly orientovány především na redakci lístkové kartotéky a zkvalitňování dat v ní obsažených, zejména pokud jde o odhalování šifer a pseudonymů dosud neznámých osob. Perspektivně byla připravována možnost digitalizace stávající kartotéky seskenováním, která se stále zřetelněji jevila časově, finančně i technicky schůdnější než prostý přepis dat.

V roce 2009 se podařilo získat na digitalizaci kartotéky Retrospektivní bibliografie dvouletý grantový projekt z programu INFOZ, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci byl vyvinut prezentační systém RETROBI a z cca 85 % též seskenována lístková kartotéka. V úplnosti by se měl lístkový katalog Retrospektivní bibliografie objevit na webu v průběhu roku 2012.

Stav excerpční základny

Pro Retrospektivní bibliografii české literární vědy byl v průběhu uplynulých více než 50 let systematicky excerpován periodický tisk od počátků národního obrození do konce druhé světové války, vycházející na území českých zemí v českém, německém, popř. i slovenském jazyce. Excerpováno bylo vše, co se týká literatury a příbuzných disciplín, v první řadě beletrie (včetně překladů), referáty o dílech české a světové literatury a jejich adaptacích pro jiné druhy umění (divadlo, film, hudba aj.), literárněvědné studie a stati, zprávy, glosy, polemiky atp., ale poměrně hojně též publicistika, politická prohlášení a manifesty, stati o příbuzných oborech s dílčím přesahem do oboru literární vědy atp. atd. U "pomezních" či "sporných" článků je jejich ne/zařazení ovlivněno osobou excerptora a jeho znalostmi, ale většinou byl excerpční záběr spíše širší. Speciální podmnožinu pak tvoří excerpce obrazového materiálu (portréty či fotografie spisovatelů, ilustrace k jejich textům atp.)

Celkem tak Retrospektivní bibliografie obsahuje cca 1,75 milionu odkazů na excerpované články z celkem cca 530 periodických titulů novin a časopisů, popř. i jednotlivých almanachů či sborníků z období 1775-1945.

Stav excerpční základny je možno prohlédnout přehledně v tabulkové podobě či v databázové variantě.

Popis jednotlivých částí

Katalog Retrospektivní bibliografie je dle jednotlivých řadicích hledisek dělen celkem do 8 částí, řazených primárně dle jednotlivých osob. Postupem času byl vyvinut promyšlený systém řazení lístků do jednotlivých částí, a to tak, že odkaz na tentýž článek může být dohledatelný podle různých kritérií, tj. např. odkaz na referát F. X. Šaldy o knize J. Vrchlického najdeme jak v autorské části pod F. X. Šaldou, tak v odkazové pod J. Vrchlickým, nebo např. odkaz na Sládkův překlad ze Shakespeara najdeme opakovaně v autorském katalogu jak pod Sládkem, tak pod Shakespearem atp.).

V praxi můžeme vydělit tři skupiny částí katalogu: části základní, pomocné a ikonické.

Přehled jednotlivých částí katalogu

Základní části katalogu
 • Autorská – obsahuje excerpta řazená dle autora, popř. překladatele článku (excerpta s nedešifrovaným autorem jsou evidována v části dešifrační)
 • Odkazová – obsahuje excerpta řazená dle osoby, na níž článek odkazuje či je v článku zmíněna (typicky např. referáty o jednotlivých knihách, nekrology atp.)
 • Předmětová – obsahuje excerpta řazená primárně dle tématu, na něž článek odkazuje
  • předmětová část byla v průběhu 90. let z větší části převedena do elektronické podoby, v případě zájmu o práci s daty z ní doporučujeme primárně pracovat přímo s databázovou podobou (databáze RET)
  • přehled předmětových hesel databáze RET je k dispozici zde, jiná předmětová hesla nebyla samostatně vydělena
  • zařazení daného lístku do elektronické databáze je v katalogu vyznačeno razítkem s nápisem "ZAŘAZENO DO DATABÁZE RET"
Pomocné části katalogu

Obsahují zejména informace o šifrách a pseudonymech. Oba katalogy mají specifické řazení, které je blíže popsáno zde: (DODÁME)

 • Dešifrační – katalog článků signovaných pouze šifrou, u níž prozatím nebyl odhalen autor
 • Dešifrátová – katalog odkazů na dešifrace provedené v katalogu
Ikonické části katalogu

Obsahují odkazy na obrazový materiál, tj. zejména na portréty, karikatury či fotografie jednotlivých spisovatelů či ilustrace k jejich dílům. Třídění částí je analogické se základními částmi katalogu. Lístky s excerpty pro tuto část katalogu jsou graficky odlišeny červeným kolečkem v pravém horním rohu lístku.

 • Ikonoautorská – obsahuje odkazy na ilustrace (zejména karikatury, reprodukce obrazů atp.) řazené primárně dle jejich autora
 • Ikonoodkazová – obsahuje odkazy na ilustrace řazené primárně dle zobrazené osoby, nebo dle autora díla, k němuž se daná ilustrace vztahuje
 • Ikonoanonymní – pomocný katalog obsahující odkazy na ilustrace, jejichž autor není znám/dešifrován

V rámci těchto částí je pak katalog řazen dle následujících kritérií:

 1. jméno autora (abecedně dle příjmení, u katalogů šifer speciální "abeceda"; v případě předmětové části nejprve dle jednotlivých témat)
 2. rok vydání titulu (nejprve jsou řazeny tituly, jejichž periodicita odpovídá kalendářnímu roku, až poté periodika s přestupným číslováním; tj. nejprve nalezneme všechny odkazy na články např. z roku 1920, až poté ty z ročníku 1920/1921)
 3. abecedně dle názvu zdrojového periodika
 4. v rámci zdrojového periodika pak již chronologicky / dle čísla

Hlavní nepravidelnosti / atypičnosti v řazení:

 1. Odhalené šifry a pseudonymy jsou řazeny k "reprezentativní" podobě jména, nebo je vytvořen křížový odkaz.
 2. Totéž platí pro jména s proměnlivou transkripcí v průběhu času, zejména pro jména cizí, méně známá a potenciálně "překlepotvorná" (slovanská jména Fjodor vs. Fedor, Bělinskij vs. Belinskij, Dmytro Čyževskij x Dmitrij Tschizewskij vs. Dmitry Chyzhevsky). V těchto případech doporučujeme ověřit všechny možné formy transkribce daného jména, popř. vyzkoušet fulltextové vyhledávání.
 3. Ě a písmena přehláskou jsou chápány jako samostatný znak, v řazení proto obvykle najdeme Ě jako celek až za E (tzn. Běhal až za Bezručem, Böckh až za Borovým).
 4. Pořadí lístků v katalogu není čistě "chronologické", např. odkazy na ohlas téže události mohou být od sebe vzdáleny o několik (desítek) lístků jen proto, že jeden vyšel téhož roku např. v Akordu (číslován většinou dle kalendářního roku) a druhý ve Zvonu (přestupné číslování ročníků).

Členění katalogu

Katalog je ve webové podobě členěn obdobně jako lístková kartotéka, a to dle následujících kritérií:

 1. Část katalogu (popis viz výše)
 2. Počáteční písmeno abecedy
 3. Skupina

"Skupinou" rozumíme pokud možno logicky ucelený soubor cca 200-300 lístků (přesahy oběma směry), přičemž "hranice" skupin byly voleny dle následujícího klíče:

 1. Při změně prvního písmene
 2. Při změně druhého písmene
 3. Při změně třetího písmene
 4. První odkaz na nějakého obsáhlého/významného autora (obdobně i snaha případně nějakým výrazným autorem skupinu ukončit)
 5. Pokud bylo nutno rozdělit "objemného" autora, postupovalo se po letech, přičemž jako počátek nové skupiny byla volena:
  1. Hranice desetiletí
  2. Hranice pětiletí
  3. Hranice roku
  4. V krajních případech i první odkaz na určitý časopis v rámci roku

Poznámky k rozdělování skupin: Pro index byla vždy důležitá hranice roku, tj. skupina končí "přestupným" rokem a začíná lístky s "celým" kalendářním rokem (Index 1930, 1930/1931... 1934/1935; Index – 1935, 1935/1936, 1936...

Byla snaha jako hranice skupin volit "(půl)kulaté" roky, tj. končící na 0 či 5, toto pravidlo ovšem nebylo respektováno u let významných historických událostí – 1848, 1914, 1918, 1938

Obecná pravidla interpunkce bibliografického zápisu

Význam jednotlivých znaků v bibliografickém zápisu:

 • hranaté závorky - [] – signalizují údaj doplněný excerptorem, tj. neobsažený u excerpovaného článku (např. předpokládaný jazyk překladu, dešifrace; excerptor pravidelně dodává charakteristiku a anotaci článku); vzhledem k neexistenci tohoto znaku na klávesnici psacího stroje byly hranaté závorky zapisovány většinou znakem "/" a ručně doplňovány praporky nahoře a dole
 • jiné typy závorek či lomítka – tj. znaky (,),/ - byly používány k ohraničení bibliografické citace, jinak jsou užívány záměnně
 • znak = byl pravidelně používán pro zřetelnější grafické vydělení bibliografické citace, kde pravidelně následuje jako druhý po závorce (bez mezer), alternativně mohla ojediněle být využívána na tomto místě ve stejné funkci pomlčka či spojovník
 • anonymní autor signalizován kroužkem s tečkou uprostřed ʘ
 • pomlčka/spojovník – užívají se pro označení stránkového rozsahu či v případě článku na pokračování rozsahu čísel
 • lomítko – užívá se pro označení dvojčísel či "lomených ročníků (tj. zápis č. 5-6 značí, že článek vyšel na pokračování v č. 5 a č. 6, ale č. 5/6 značí, že vyšel v dvojčísle 5/6)
 • lístky převedené do podoby elektronické databáze RET označeny červeně razítkem s textem "ZADÁNO DO DATABÁZE RET"
 • lístky pro ikonické katalogy označovány červeným kolečkem v pravém horním rohu
 • u lístků z předmětového katalogu tužkou nadepisováno do pravého horního rohu téma

Struktura zápisu údajů na lístku

Zápis údajů na excerpční lístky podléhal předepsaným pravidlům, která se ovšem mohla v průběhu času dílčím způsobem měnit či mohla být různými excerptory interpretována odlišně. V následujícím přehledu bude popsána obecná struktura záznamu zápisu pro Retrospektivní bibliografii s upozorněním na nejzákladnější varianty. Údaj na excerpčním lístku lze rozdělit do pěti základních částí. Na jejich vydělení je založena tzv. segmentace v uživatelské editaci lístku.

V následujícím přehledu jsou popsány jednotlivé části lístku i s jejich možnými podpoli:

1) Záhlaví

pravidelně údaj (osobní jméno) v levém horním rohu, slouží pouze pro řazení lístku v rámci kartotéky; pouze u předmětové části je navíc doplněno o předmětové heslo, většinou psané tužkou do pravého horního rohu

2) Autorské a názvové údaje

obsahují údaje o autorovi, názvu článku a jeho jednoslovnou stručnou charakteristiku; dle povahy excerpovaného článku mohou být doplněny o údaje o další autorské odpovědnosti (překladatel atp.), jazyce překladu, alternativním názvu či podtitulu a u básní pak pravidelně incipitem

Soupis možných podpolí:

Autor
 • obsahuje diplomatický přepis jména autora článku, v hranatých závorkách je případně uvedeno plné jméno (týká se zejména šifer a pseudonymů), tedy např. Robert David [= Vítězslav Nezval];
 • pokud není u šifry či pseudonymu skutečné jméno autora známo, následuje v hranatých závorkách otazník či prázdné místo
 • pokud je autor článku anonymní, je tato skutečnost signalizována znakem ... (na psacím stroji zapisováno jako O či 0 přeražené dvojtečkou)
Název
 • obsahuje plný název článku a případný podtitul
 • nemá-li článek název, bývá jako název článku uveden počátek textu, zakončený ... ; v některých případech může být takto vytvořený název ještě zvýrazněn hranatými závorkami
 • u básní bývá pravidelně uváděn incipit; tento bývá opět většinou zakončen ... a většinou je i graficky zvýrazněn podtržením vlnovkou
 • jedná-li se o více textů téhož autora, většinou básní, může být coby podtitul uvedeno příslušné množství jednotlivých názvů
Jazyk originálu
 • jedná-li se o překlad, bývá na dalším místě uveden jazyk originálu; pokud tento není jednoznačně uveden v původním textu, bývá v hranatých závorkách
 • pro jazyk originálu bývá obvykle užívána obecně respektovaná zkratka (angl., něm., fr./anc., šp., maď, dán., ...)
Další autorské osoby
 • za názvem mohou být uvedeny další osoby, které se na daném textu autorsky podílely, nejčastěji jde o překladatele;
 • je-li tato osoba u článku uvedena šifrou či pseudonymem, je případné pravé jméno následně uvedeno v hranatých závorkách
Charakteristika
 • jako poslední součást autorských a názvových údajů bývá pravidelně uváděna jednoslovná charakteristika, která většinou definuje žánrové zařazení daného textu (báseň, povídka, fejeton, sloupek, polemika atp. atd.)
3) Bibliografická citace
 • obsahuje záznam o vlastní lokaci článku v daném periodiku
 • pravidelně je uváděna v závorkách, popř. lomítkách a prvním znakem po závorce je "="
 • pro bibliografickou citaci obecně platí, že:
  • zjistitelné údaje v daném exempláři konkrétního periodika neuvedené jsou vyznačeny v hranatých závorkách (např. stránkový rozsah u periodik bez průběžného číslování stran či chronologický údaj u titulů, u nichž nebyl explicitně uváděn)
  • jednotlivé části bibliografického údaje jsou uvozovány uzuálními zkratkami (č., str., ovšem v některých případech těchto zkratek není vůbec použito
  • ne vždy musí být vyplněny všechny údaje, občas je citace minimalizována na název periodika, rok/ročník a stránkový rozsah

Soupis možných podpolí:

Název periodika
 • v některých případech je uváděn podtitul
 • v některých případech je název periodika uváděn uzuální zkratkou (např. Lidové noviny jako LN, Právo lidu jako PL, Rudé právo jako RP, Rudý večerník jako RV, Národní listy jako NL, České slovo jako ČS atp.; V na prvním místě zkratky značí večerníky VLN = Večerník Lidových novin atp.)
Číslo ročníku časopisu
 • případné číslování římskými číslicemi obvykle sjednocováno na číslice arabské
Rok vydání časopisu
 • buď prostý rok, nebo dva následné roky oddělené lomítkem v případě, že ročník časopisu neodpovídal kalendářnímu roku
Svazek
 • okrajový případ např. Osvěty, Proletkultu či Moderní Revue; zkratka "sv."
Číslo
 • zkratka "č."
Stránkový rozsah
 • zkratka "str." či "s."
Chronologické označení data vydání
 • buď přímo den (ve tvaru 15. 9. či 15/9), nebo měsíc atp.
 • kvůli snazšímu řazení kartotéky nestandardně až za stránkovým rozsahem
4) Anotace a věcný popis
 • je obvykle vydělena závorkami a obsahuje stručné shrnutí obsahu textu, u referátů pravidelně bibliografickou citaci hodnocené knihy, někdy i výpis odkazovaných osob
 • nemusí být obsažena na všech lístcích, pravidelně není u záznamů o beletrii
 • Anotace většinou nebývá dále členěna s výjimkou referátů, u nichž obvykle:
  • Samotná anotace, tj. bibliografický údaj o knize (autor, název, nakladatel, místo a rok vydání, popř. edice, další autorské odpovědnosti atp.), bývá na excerpčním lístku uváděna na 1. místě hned za záhlavím
  • Názvové údaje pravidelně začínají zkratkou Rf: a neobsahují charakteristiku
 • volně tvořené textové pole
 • u referátů (tento případ) vypisovány základní bibliografické údaje o knize
 • u divadelních referátů o daném představení
 • většinou pod anotaci vlevo dolů zapisován pracovní soupis osob, ke kterým lístek odkazuje
 • u referátů o knihách jsou někdy anotace/popisné údaje o knize umístěny na prvním místě za záhlavím
5) Šifra excerptora
 • nepovinný údaj v pravém dolním rohu

Ukázka typických lístků

Na vzorových obrázcích je pro větší názornost záhlaví orámováno oranžově, názvové údaje červeně, bibliografická citace modře, anotační část zeleně a šifra excerptora černě.

Lístky z autorské části

Lístek z autorské části, obsahuje všech pět segmentů.

Lístek z autorské části - záznam románu na pokračování, anotační část chybí.

Lístek z autorské části - záznam o překladu, anotační část chybí.

Lístek z autorské části - záznam o článku o více částech (soubor veršů).

Lístky z odkazové části

Lístek z odkazové části, obsahuje všech pět segmentů.

Lístek z odkazové části - bez anotace, s dešifrací autora.

Lístek z odkazové části - referát (anotační část předsunuta na druhou pozici).

Lístek z odkazové části - referát (nezměněné pořadí segmentů).

Specifické lístky

Lístek bez určení autora - takovéto lístky se vyskytují zejména u překladů a bývají relativně často v autorské části ve dvou exemplářích za sebou, přičemž první je zařazen pod "známého" autora, druhý čeká na případné doplnění jména překladatele.

Odkazovací lístek - takovéto lístky bývají řazeny u daného autora jako první a odkazují k potenciálním dalším lístkům daného autora v katalogu (většinou u krycích jmen a dešifrovaných pseudonymů).

Syntetický (krycí) lístek

Lístek vygenerovaný systémem RETROBI na základě schválení uživatelské segmentace. Jejich zobrazování lze zvolit ve volbě grafického nastavení při listování v aplikaci.

Lístek zadaný do databáze RET

Lístek označený razítkem "ZADÁNO DO DATABÁZE RET" - takto byly označovány lístky, které byly při přepisu lístků z předmětové části v průběhu 90. let zadány do databázové podoby.

Makulatury

Přeškrtnutý lístek s neplatnými údaji, tzv. makulatura.

Škrtnutý lístek (lístek s chybným údajem)

Pokud se dodatečně zjistí, že některý z údajů na lístku je chybný (např. chybný údaj v bibliografické citaci, chyba ve jméně autora atp.), bude tato skutečnost signalizována v poznámce v lístku a pro větší názornost též zřetelným přeškrtnutím lístku.

Excerpované časopisy

Název časopisuExcerpované obdobíČíslo v ECR
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften1795-1836, 1841-1929429
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen1775-1795430
Akademie1897-1927/19281
Akord1928-1933; 1934-1939; 1939-1944; 1945-19484
Almanach aneb Novoročenka1823-18245
Almanach Kmene 1930-19311930-1931489
Almanach Kmene 1931-19321931-1932490
Almanach Kmene 1932-19331932-1933491
Almanach Kmene 1933-19341933-1934492
Almanach Kmene 1934-19351934-1935498
Almanach Kmene 1935-19361935-1936500
Almanach Kmene 1936-19371936-1937501
Almanach Kmene 1937-19381937-1938503
Almanach Kmene 19481948504
Almanach Kmene Jaro 19341934495
Almanach Kmene Jaro 19371937502
Almanach na rok 19141914488
Almanach na rok MCM1899487
Anarchistická revue19057
Apollon1923-19258
Archa1912-1941; 1945-19489
Archiv für österreichische Geschichte1848-1903; 1903-1918463
Archiv für slavische Philologie1876-1929464
Athenaeum1883-189310
Aventinský magazin1930-193211
Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes",,"518
Beseda1863-186612
Beseda učitelská1869-190013
Besedník1851-185214
Besedník1872-187315
Besedy Času1900-191418
Besedy lidu1893-192119
Bibliofil1923-194120
Bild und Leben1848443
Blahověst1847-1853; 1855-189521
Bohemia1848-193825
Bohemia oder Unterhaltungsblätter für gebildete Stände1830-183223
Bohemia, ein Unterhaltungsblatt1833-184724
Böhmen und Mähren1941-1942484
Boleslavan1860-186726
Brejle1849; 1861-186227
Brünner Zeitung1848452
Budečská zahrada1869-188928
Budivoj1864-191429
Budoucno1918-192130
Budoucnost1874-188232
Camelien1841-1843469
Cesta1918-193034
Císařské královské pražské noviny1814-181938
Císařské královské pražské poštovské noviny1813-181437
Císařské královské privilegované pražské noviny1800-181236
Císařské královské vlastenské noviny1806-181548
Císařské královské vlastenské noviny1820-182150
Císařské poštovské noviny1789-179146
Concordia1849467
Concordia1858468
Concordia1849496
Constitutionelle Allgemeine Zeitung1848-1849454
Constitutionelle Prager Zeitung1848-1849305
Constitutionelles Blatt aus Böhmen1848-1849431
Correspondenz1867-186952
Cyrill a Method1850-185754
Čas1896-189917
Čas1860-186355
Čas1886-1915; 1920-192456
Časník1856-185833
Časopis agrárního studentstva1926-192857
Časopis Českého museum1831-185459
Časopis českého studentstva1889-189262
Časopis katolického duchovenstva1860-194964
Časopis Matice moravské1869-1943; 1946-195865
Časopis Musea království Českého1855-192260
Časopis Muzejního spolku olomouckého1883-188566
Časopis Národního musea1923-61
Časopis pokrokového studentstva1893-1896; 1901-191469
Časopis pro katolické duchovenstvo1828-185263
Časopis pro moderní filologii1911-191270
Časopis pro moderní filologii1930-1942; 1946-194872
Časopis pro moderní filologii a literatury1913-192971
Časopis Společnosti vlasteneckého museum v Čechách1827-183058
Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého1886-189667
Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci1897-195068
Čech183274
Čech1864-186577
Čech1869-1896; 1904-193578
Čechische Revue1907-1912462
Čechoslav1830-183173
Čechoslav1820-182579
Černá země1924-193880
Červen1918-192281
Česká demokracie1900-190782
Česká kultura1912-191483
Česká mysl1900-194884
Česká osvěta1904-1942; 1946-194885
Česká revue1897-190386
Česká revue1907-193088
Česká Thalia1867-187116
Česká Thalia1887-189289
Česká včela1834-184790
Česká včela1866-186793
Česká včela1876-188095
Česká věda1915-191897
České knihovnictví1900-190199
České museum filologické1895-1910100
České noviny1880-1883101
České slovo1907-1945103
Českobratrský hlasatel1849-1850; 1868-1870104
Českobratrský věstník1850-1851105
Československá republika1920-194844
Československá samostatnost1924242
Český časopis filologický1942-1945513
Český časopis historický1895-1949107
Český dělník1939-1945108
Český lev1870-1872110
Český lid1891-1932111
Český obzor literární1867-1868514
Český svět1904-1929112
Český študent1869-1870113
Čin1929-1938114
Čteme1938-1943115
Dalibor1858-1864116
Das literarische Echo1898-1914, 1919-1924465
Das Vaterland1853436
Dělnická osvěta1909-19423
Dělnické listy1881-1884508
Dělnické listy1877-1882516
Dělnické listy1872-1873517
Dělnické noviny1870-1873520
Dělnické noviny1870-1873523
Dělník1867/1868521
Dělník1867-1868524
Dennice18256
Dennice1840-1841117
Der Ackermann aus Böhmen1933-1938482
Der Bote von der Egger1848442
Der Freund des Volkes1848444
Der Wegweiser1848446
Deutsche Zeitung aus Böhmen1848-1851433
Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters1937-1944483
Diblík1855118
Die Literatur1924-1937473
Die Waage für Freiheit, Recht und Wahrheit1848-1850428
Disk1923-1925119
Divadelní listy1880-1884120
Dnešek1930-1931121
Doba1934-1935122
Dobroslav1820-1823123
Dobrozvěst1819124
Dobrý den1927-1930126
Domácí hospodyně1883-1892; 1893127
Dopisovatel pro Čechy a Moravu1822-182551
Elán1930-1936; 1936-1944128
ELK1935-1941129
Erinnerungen1822-1864435
Eva1903-1925130
Filípkův Vlastenský kalendář1852-1861131
Fort mit den Zöpfen!1848441
Für Kalobiotik1845-1848445
Germanoslavica1931-1937132
Groš1935-1938133
Haló noviny1933-1938134
Hlas1861-1868135
Hlas národa1886-1918136
Hlas předměstí1887-1890515
Hlasatel český1806-1808; 1818/1819138
Hlasy od Lužnice1885-1891139
Hlasy od Oharky1890-1891140
Hlasy z Jindřichova Hradce1887141
Hlasy z východních Čech1892-1897142
Hlasy ze Siona1861-1916143
Hlídka literární1886-1895144
Holomoucké noviny1849146
Horník1844-1845147
Host1921-1929148
Hradečan1871-1873149
Hronka1836-1838150
Humoristické listy1858-1941151
Hvězda1859-1864152
Hyllos1820-1821125
Illustriertes Volksblatt für Böhmen1849456
Index1929-1939153
Iskra1932154
Jahrbücher des Böhmischen Museums für Natur und Länderkunde, Geschichte und Literatur1830-1831156
Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven1925-1935476
Jahresberichte für Kultur und Geschichte der Slaven1924477
Jak žijeme1933158
Jarní Almanach Kmene1932494
Jarý věk1883-1888160
Jasoň1859-1860161
Jeviště1884/1885162
Jeviště1920-1922163
Jindy a nyní1828/1829-1831, 1833164
Jitřenka1882-1943; 1948-1949165
Kmen1917-1922166
Kmen1926-1929167
Kniha1895-1897519
Kohoutek1922-1930168
Koleda1851-1858169
Koleda1876-1881170
Kolo1930-1940; 1946-1948511
Komunistická revue1924-1928; 1929171
Konstituční pražské noviny184841
Koruna1868-1869173
Kramériusovy císařské královské vlastenské noviny1816-181949
Kramériusovy vlastenské noviny1792-180547
Kratochvilník1819-1820174
Kritická příloha k Národním listům1863-1864205
Kritický měsíčník1938-1942; 1945-1948175
Kritika1924-1928176
Kritische Blätter für Literatur und Kunst1857-1858434
Krok1832-183376
Krok1821-1840177
Kultura doby1936-1939178
Kulturní zpravodaj1924-1927180
Kvart1930-1937182
Květy1865-187292
Květy1835-1848; 1850184
Květy1849-1852187
Květy1879-1916188
Květy a plody1848185
Květy české1834183
Květy mládeže1894-1898189
Kytice1859190
Kytka1836-1838191
Lada1861-1866192
Le Pragois1878-1884307
Levá fronta1930-1933193
Libussa1842-1860423
Lidová kultura1936-1938194
Lidová revue moravskoslezská1905195
Lidové noviny1893-1945198
Lípa1917-1920200
Lípa slovanská1848201
Listy filologické1874-1942203
Listy pro umění a kritiku1933-1937204
Literární listy1865206
Literární listy1880-1904207
Literární listy1923/1924208
Literární noviny1927-1941; 1946-1949209
Literární obzor1882-1883210
Literární oznamovatel1884-1886211
Literární příloha Národních listů1865213
Literární rozhledy1907-1931214
Literární svět1927/1928215
Lumír1851-1863216
Lumír1873-1940217
Magazin DP1933-1937159
Máj1902-1915218
Malý čtenář1882-1941219
Marginalie1934-1945221
Měsíční spis k ponaučení a obveselení obecného lidu1787222
Milina aneb Novoroční čtení1825223
Milostný almanach Kmene pro jaro 19331933497
Milozor aneb Rozličné spisy poučujícího a obveselujícího obsahu1824224
Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen1862-1938472
Moderní revue pro literaturu, umění a život1894-1925225
Moderní život1902-1903226
Modní revue1921-1928228
Monatschrift der Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen1827-1829155
Moravia1848458
Moravská Orlice1863-1935229
Moravské národní noviny1849-1851522
Moravské národní noviny1849-1851525
Moravské noviny1848-1851230
Moravské noviny1858-1945232
Moravsko-slezská revue1907-1923197
Moravský národní list1851-1857231
Most1921-1923233
Na hlubinu1926-1944234
Národ1863-1866235
Národ1917-1920236
Národní kultura1922-192531
Národní listy1861-1941237
Národní noviny1868238
Národní noviny1848-1850240
Národní obzor1906-1914241
Národní Osvobození1924-1939; 1945-1948243
Národní pokrok1867/1868172
Národní práce1925-1930244
Národní práce1939-1945247
Naše doba1893/1894-1948/1949249
Naše listy1868-1869239
Naše řeč1916-1945250
Naše věda1919-1944; 1946-195098
Naše zprávy1939-1941251
Neue Litteratur1771-1772457
Neue Zeit1848455
Nitra1842-1867252
Niva1891-1897253
Niva1910-1938254
Nová česká revue1903-190587
Nová scéna1929/1930255
Nová svoboda1924-1939256
Nové Čechy1918-1937257
Nové proudy1893258
Novina1908-1912259
Novina1915-1916260
Noviny Lípy slovanské1849202
Novoročenka1930-1932505
Nový kult1897-1905264
Nový obzor1911-1914265
Nový věk1907/1908266
Nový život1896-1907267
Občan1848-1849532
Občanské noviny1848-1849499
Obecné listy1861-1862269
Obecné listy naučné1860-1861268
Obrazy života1859-1862270
Obrození1912512
Obzor1855271
Obzor literární a umělecký1899-1902272
Oesterreichischer Correspondent1848460
Oesterreichisches Morgenblatt1858426
Oheň1924273
Olmützer Zeitschrift1848459
Orfeus1920-1921274
Orol tatránski1845-1848275
Ost und West1837-1848276
Osvěta1862-1863278
Osvěta1871-1908279
Osvěta1909-1915280
Osvěta1916-1921281
Paleček1841-1847282
Paleček1850283
Památky archeologické1854-1945284
Panorama1927-1942; 1945-1951181
Panorama1848-1850453
Panorama des Universums1834-1850432
Pásmo1924-1926285
Perly české1855286
Pilsner Anzeiger1848461
Plán1929-1932287
Plzeňské noviny1864-1870; 1870-1872; 1872-1877109
Podřípan1870-1920288
Poesie1931-1933289
Pokrok1869-1886290
Pokroková revue1905-1914291
Polaban1864292
Polabský Slovan1848-1849293
Politické brejle1864262
Politik1862-191953
Politik1863-1868531
Politisches Wochenblatt1848451
Pomněnky na rok1841-1846294
Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách1838-1848295
Pondělní noviny1924-1925296
Posel ode Mže1848/1849297
Posel z Budče1848-1852298
Posel z Prahy1857-1860; 1863-1879102
Poutník1846-1848300
Poutník od Otavy1858-1862; 1885-1888301
Poutník slovanský1826-1827302
Pozor1861-1863303
Pozor!1848440
Prag1841-1845277
Prager Abendblatt1848-1849; 1867-1935306
Prager Abendblatt1934, 1936-1939470
Prager Bahnhof1848450
Prager Presse1921-1938424
Prager Rundschau1931-1937466
Prager Tagblatt1900, 1910-1914, 1917-1939471
Prager Zeitung1825-1913304
Praha1867-1876308
Prácheň1864309
Pramen1920-1928310
Pravda 1863311
Pravda 1867313
Pravda 1876-1880314
Právo lidu1893-1938246
Pražská lidová revue1905-1913315
Pražské lidové noviny1938316
Pražské noviny1825-1848; 1848-186440
Pražské noviny1895-191943
Pražské noviny-193845
Pražské večerní noviny1888-1890320
Pražský deník1866-189542
Pražský ilustrovaný kurýr1893-1918137
Pražský posel1846-1852317
Pražský posel1862528
Pražský prostonárodní list1851-1852318
Pražský týdenník1882-1887319
Pražský večerní list1848-1851321
Proletkult1922-1924322
Prostonárodní Holomoucké noviny1848145
Prvotiny pěkných umění1813-1817323
Přehled1902-1914324
Přerod1922-1924325
Přítel mládeže1823-1848326
Ranní list1848-1849186
Ranní noviny1933-1938327
ReD1927-1931328
Reflektor1925-1929329
Republika1919330
Revue moravsko-slezská1905/1906-1906/1907196
Rodinná kronika1862-1864331
Rovnost1921493
Rozhledy1896-1909333
Rozhledy1935-1938335
Rozhledy literární1886/1887212
Rozhledy národohospodářské, sociální, politické a literární1892-1895332
Rozhledy po literatuře a umění1932-1934334
Rozličnosti Pražských novin1826-1833336
Rozmach1923-1927337
Rozmanitosti1816-1822338
Rozpravy Aventina1925-1934339
Rudá zář1922-1936345
Rudé květy1901-1915; 1919-1920340
Rudé právo1920-1938342
Rudé právo večerní1920-1934343
Rudé právo večerní1920-1932529
Rudý večerník1933-1934344
Ruch1879-1888346
Ruch1912-1914347
Řád1932-1944348
Sámo183275
Samostatnost1897-1914; 1924-1935349
Saturn1936350
Sborník filologický1910-1940/1946506
Scéna1913-1914351
Sedlské noviny1849352
Sever a východ1925-1930353
Shromažditel nad Vltavou1819-1820530
Schönfeldské císařské královské pražské noviny1786-1792; 1796-179935
Signál1928-1930354
Sladko je žíti1919-1920355
Slavia1875-1878356
Slavín1834358
Slavische Centralblätter1848-1849439
Slavische Rundschau1929-1940427
Slovan1850-1851359
Slovan1869-1876360
Slovanka1814388
Slovenské noviny1849-1861362
Slovenské smery1933-1938363
Slovenskje pohladi1846-1852364
Slovo a slovesnost1935-1943; 1947-1980365
Slowanka1814-1815361
Sobota1930-1939245
Socialista1923-1925366
Sonntagsblätter für heimatliche Interessen1842-1844437
Srdce1901-1904367
Stadt und Land1848447
Stan1929-1930368
Staré noviny literního umění1785369
Stopa1910-1914370
Středisko1930-1934371
Střední škola1921-1942; 1947-1948372
Studentská revue1907-1914373
Studentské listy1881-1884; 1889-1890374
Studentský časopis1922-1942375
Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde1928-1937479
Svatováclavské poselství1848486
Svět1915-1919341
Světozor1834-1835376
Světozor1867-1899377
Světozor1905-1943378
Svoboda1867-1875312
Šarivari1848509
Šibeničky1903-1907379
Šibeničky1918-1920380
Škola1852-1854299
Škola a život1855-1889381
Školník1852-1878383
Šotek1863261
Šotek1849263
Štěpnice pro mládež českoslovanskou1855-1889382
Švanda dudák1882-1930384
Tagesbote aus Böhmen1852-1869425
Tatranka1832-1837; 1841-1842; 1843-1846385
Telegraf1929-1941386
Topičův sborník1913/1914-1925/1926387
Tribuna1919-1928227
Tvar1927-1931389
Tvorba1925-1938390
Týdenník1812-1818391
Týdenník1848485
U1936-1938392
Učitel lidu1786-1788393
Úhor1913-1944394
Umělecký měsíčník1911-1913395
Union1849-1850438
Unterhaltungsblätter1828-182922
Urbánkův Věstník bibliografický1880-1883396
Var1921-1930397
Včela1848-185091
Včelka1888-1889398
Večerní noviny1891-1896526
Večerní vyražení1831-1833399
Večerník Práva lidu1912-1938248
Večery1911-1914199
Věda a život1935-1948510
Věda česká191496
Venkov1906-1945400
Vesna1837-1839401
Vesna1851-1852402
Vesna1882-1897403
Vesna kutnohorská1868404
Věstník1842405
Věstník České akademie věd a umění1892-1952507
Věstník dělnické akademie v Praze1907-19082
Věstník Spolku českých bibliofilů1927-1933220
Vídeňský deník1850-1852406
Vitrinka1923-1933407
Vlast1884-1941408
Vlastenské noviny1789-1821527
Vlastenský denník1848-1849106
Vlastenský zvěstovatel1820-182439
Vlastimil1840-1842409
Vlastimil1848533
Volksblatt für Böhmen1848448
Vosa1864-1866410
Vzlet1917-1919411
Witiko1928-1931475
Wochenblätter für Freiheit und Gesetz1848449
Zábavné listy1879-1895357
Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens1897-1944478
Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Oesterreichisch-Schlesiens1905-1933481
Zeitschrift für slavische Philologie1924-1943474
Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte1937-1939480
Země1919-1934412
Zlatá Praha1864-1865413
Zlatá Praha1884-1929414
Zlaté dno1862-1874415
Zlaté klasy1853-1856416
Zora1835-1840417
Zpravodaj Družstevní práce1923-1924179
Zvon1900-1941418
Ženské listy1870-187294
Ženský obzor1900-1941419
Ženský svět1896-1930420
Žijeme1931-1933157
Živa1853-1864421
Živá tvorba1942-1944422

Desatero pro práci s retrospektivní bibliografií

 1. Čtěte texty nápověd a doprovodných manuálů, opravdu vám mohou v mnohém pomoci a práci s Retrospektivní bibliografií usnadnit.
 2. Pro Retrospektivní bibliografii bylo excerpováno 530 novinových a časopiseckých titulů z let 1775-1945 (1948). V databázi ECR či této tabulce si ověřte, jestli časopis či deník, který vás zajímá, byl pro Retrospektivní bibliografii vůbec excerpován, popř. jestli byl excerpován konkrétní ročník. Evidovány by měly být všechny články a texty, které se vztahují k české či světové literatuře s poměrně širokými přesahy k příbuzným oborům (jednotlivé národní filologie, divadlo, publicistika, historie, uměnovědy, filosofie atp.).
 3. Hledáte-li články od konkrétní osoby, nebo o konkrétní osobě, procházejte lístky přednostně dle jejich původního řazení pomocí nabídky Katalog. V autorské části najdete články řazené abecedně dle jména jejich autora, v odkazové dle jména odkazované osoby. Při procházení katalogu zkoušejte všechny možné varianty podoby daného jména včetně šifer v dešifrační části (např. kombinaci Jan Hus i Hus, Jan). Řazení lístků sice bylo při redakcích sjednocováno, nemuselo to však být vždy důsledně, zejména u méně známých osob.
 4. Hledáte-li konkrétní předmětové heslo, ověřte si nejprve, nebylo-li vyčleněno jako samostatné v předmětové části (přehled takto vyčleněných hesel je k dispozici zde). Pokud hledáte informace k literárním spolkům či časopisům, hledejte primárně v databázi RET, zbylá témata pak v předmětové části v systému RETROBI. Teprve pokud heslo nebylo vyčleněno jako samostatné, lze jako primární zdroj vyzkoušet fulltextové vyhledávání.
 5. Vyhledávání v systému RETROBI prohledává OCR přepisy původních kartotéčních lístků. Počítejte proto s tím, že takto jsou prohledatelné cca 2/3 katalogu psané strojopisem, přičemž výsledek vyhledávání je ovlivněn kvalitou automatické OCR rekognoskace. Ručně psané lístky takto nejsou prohledatelné vůbec, lístky pořizované přes průklepový papír a lístky s ručními vpisky jen omezeně. Kvůli ručním vpiskům počítejte s tím, že největší množství chyb se v automatických přepisech lístků vyskytuje na začátku a na konci slov a zejména u velkých písmen. Doporučujeme prohlédnout si dostupné textové OCR přepisy, abyste získali přehled, jaký druh chyby se může pro vámi sledovaný dotaz vyskytnout, a zejména seznámit se s možnostmi formulace vyhledávacího dotazu.
 6. Položkové vyhledávání momentálně prohledává jen velmi omezenou množinu dat. Některé položky (název časopisu, charakteristika atp.) je možné s poměrně dobrou spolehlivostí a relativně snadno naindexovat mechanicky. Toto však může probíhat teprve po kompletní digitalizaci katalogu a jeho uvedení do provozu bude zřetelně oznámeno. Nedivte se proto, prosím, že na váš dotaz nenajde vyhledávání při volbě konkrétní položky (osoba, název zdroje) žádný výsledek. V dohledné době tomu snad bude jinak.
 7. Každý registrovaný uživatel má možnost editovat OCR přepisy buď prostým přepisem, nebo na úrovni segmentace, a napomoci tak nejen sobě, ale i ostatním. Takto upravené texty jsou okamžitě prohledatelné fulltextovým vyhledáváním a uživatel si může takovéto přepisy okamžitě stáhnout pomocí schránky na vlastní disk v strukturované a graficky přehledné podobě. Zkontrolované přepisy mohou být v budoucnu dále mechanicky zpracovány a využity pro přesnější vyhledávání.
 8. Registrace do systému je koncipována jako nepovinná. Registrací získává uživatel možnost ukládat si své rešerše k dalšímu zpracování přímo do systému (funkce Moje schránky) a zároveň se mu navyšuje i počet lístků pro uložení ve schránce. Získává též možnost editovat OCR přepisy vystavených lístků; ty pak může okamžitě prohledávat a exportovat na vlastní disk.
 9. Samozřejmě se může stát, že některé lístky v kartotéce na svém místě chybí, ač by v ní měly být (nekvalitní excerpce, chybné řazení či dešifrace, ztráty). Alternativně je nicméně možné pokusit se dohledat jejich kopie na jiných místech katalogu (pod jménem překladatele, odkazované osoby atp.) či pomoci si fulltextovým vyhledáváním.
 10. Pokud Retrospektivní bibliografie pokrývá vaše téma jen z části, doporučujeme využít i jiné obdobně zaměřené zdroje. Pokud vás zajímá téma, které přesahuje tematický záběr Retrospektivní bibliografie, vyzkoušejte vyhledávat i v jiných oborových bibliografiích. Přehled oborových bibliografií zpracovávaných v rámci ČR naleznete zde. Pokud Vás zajímá téma chronologicky zasahující i do období po roce 1945, doporučujeme projít komplex databází Česká literární věda (pokrývá období 1961-současnost, na rozdíl od Retrospektivní bibliografie jsou zaměřeny čistě jen na materiály o české literatuře a literární vědě, neeviduje beletrii). Pro období 1945-1960 lze využít následující bibliografické přehledy:
  • Bibliografický katalog ČSR. Články v českých časopisech. Praha: Státní knihovna ČSR – Národní knihovna, 1956-1960 a Bibliografický katalog ČSSR/ČSFR. Články v českých časopisech. Praha: Panorama, 1960-1990.
  • KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografie 1945-1963: Soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých českých spisovatelů. Díl I-II. Praha: Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna 1963-1964
  • KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografie 1945-1966: Soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1966 k dílům autorů 19. a prvé poloviny 20. století. Díl III. Praha: Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna 1967.
  • BALÁŠOVÁ, Olga – LAISKE, Miroslav – MACEK, Emanuel – NEČAS, Jaroslav: Bibliografie české literární vědy 1945-1955. Praha: SPN, 1964.
  Pro obor literárněvědné bohemistiky lze pro vyhledání relevantních článků dále využít další oborové portály a přehledy, zčásti dostupné na webu ÚČL (Slovník české literatury po roce 1945, Edice E, Česká elektronická knihovna aj.), samozřejmě též Lexikon české literatury a jiná obdobně zaměřená kompendia. Ze zdrojů jiných institucí lze doporučit obrátit se na Památník národního písemnictví a ze zdrojů dostupných na webu lze samozřejmě využít i digitální knihovnu Kramerius.

Jak vyhledávat?

Články od určité osoby

 • listováním v autorské části katalogu (řazena dle jména autora)
 • listováním v dešifrační části katalogu (řazena dle "jména" šifry), pokud autor není znám jménem
 • pomocí fulltextového vyhledávání v OCR přepisech

Články o určité osobě

 • listováním v odkazové části katalogu (řazena dle jména autora)

Články k určitému věcnému tématu

 • pokud je téma v kartotéce vyčleněné jako samostatné, pak v předmětové části (zde je přehled témat)
 • pokud hledáte články týkající se určitého časopisu, sdružení či spolku, pak hledejte v databázi RET, kam byla excerpta k těmto tématům přepsána
 • pokud téma není v kartotéce samostatně vyčleněno, zkuste témata příbuzná, popř. fulltextové vyhledávání

Identitu určité šifry

 • listováním v dešifrátové části katalogu

Obrázky/Fotografie

 • hledám v ikonických částech katalogu (ikonoautorský obsahuje odkazy na obrázky/fotografie řazené dle autora; ikonoodkazový dle zobrazované osoby atp.)

Články z určitého periodika

 • v tabulce excerpovaných časopisů ověřím, zda je daný titul v kartotéce vůbec zpracován, a dále pak hledám pomocí fulltextového vyhledávání v OCR přepisech
 • tato hodnota bude v budoucnu v databázi průběžně indexována a bude umožněno vyhledávání dle pole "Název zdroje"

Články dle roku vydání a charakteristiky

 • pomocí fulltextového vyhledávání v OCR přepisech
 • tyto hodnoty budou v budoucnu v databázi průběžně indexovány a bude umožněno vyhledávání dle polí "Rok" a "Charakteristika"